Hvad er kvalitet?

Skolen har formuleret nogle tanker om hvordan vi kobler vores forståelse af kvalitet til både skolens strategi og elevernes hverdag.

Kvalitetskoncept 2021

Målsætninger 2022

Skolen har sat sig to mål for kvalitetsudvikling i 2022.

Kvalitet i datagrundlaget

For at kunne arbejde systematisk med kvalitet kræves der et pålideligt datagrundlag. Siden overgangen fra Easy til moderne studieadministrative systemer har skolen været udfordret på datas pålidelighed p.g.a. usikker og varierende registreringspraksis. Skolen har derfor sat som mål for 2022, at vi vil gennemgå og systematisere vores datainput, så vi kan få bedre og mere sammenlignelig statistik.

Forebyggelse af fravær

Skolen målsætter på at reducere og forebygge fravær igennem tiltaget Ta' Fat, der har til hensigt at italesætte højt fravær overfor eleven og forebygge yderligere fravær samt frafald som resultat af fraværet. Målsætningen refererer dermed til det andet af de fire klare mål: "Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse".

Selvevaluering

Skolen arbejder p.t. på selvevalueringer på baggrund af de valgte målsætninger.

Løbende informationsindsamling

Grundsøjlerne i skolens løbende informationsindsamling består dels af de obligatoriske målinger samt eksterne data, d.v.s.

 • Elevtrivselsmålingen og undervisningsmiljøvurderingen
 • Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen
 • Data fra Styrelsen for IT og Lærings datavarehus, herunder frafald og fravær

... og dels af data, der bearbejdes til lejligheden fra skolens studieadministrative system, på basis af Z-udskrifter (udtræk af CSV-filer). Skolen arbejder på at overgå til en ledelsesinformation baseret på mere løbende kald til Studie+'s API.

Endelig supplerer vi med data fra eksterne kilder. Som eksempel kan nævnes, at skolen løbende følger med i ansættelsen af de faggrupper, som skolen uddanner til, som et udtryk for kvaliteten af dimittenderne via data fra KRL/Sirka.

Proces

Skolen indleder "kvalitetsåret" i februar med vedtagelse af målsætninger for året og afslutter det i januar med gennemgang af det forgange års resultater.

 • Februar: Fastsættelse af årets målsætninger og behov
 • Juli: Halvvejsstatus i.f.t. mål, begyndende selvevaluering på basis af informationsindsamling
 • Oktober: VTU
 • November: ETU
 • Oktober-december: Selvevaluering på basis af informationsindsamling og særligt indhentet data
 • Januar: Ledelse og kvalitetsmedarbejder gennemgår selvevaluering, formulerer opfølgningsplanen.

Involvering

Med OK21 på underviserområdet skal ledelse og tillidsrepræsentanter samarbejde om en årlig skoleplan. Planen skal blive til på baggrund af fælles viden om skolens arbejde med sine målsætninger.

Vi ønsker at dette arbejde foregår på tværs af skolens overenskomstområder med afsæt i SU-AMO. Skoleplanen er på den måde en årlig anledning til at forankre ejerskab til både målsætninger og prioriteringer på tværs af medarbejdere og ledelse, og dermed et vigtigt led i at forbinde strategien med skolens handlinger og til- og fravalg.

Medarbejderne involveres i kvalitetsudviklingen igennem:

 • Dialog på SU-AMO-møderne om prioritering af målsætninger, ressourcer og indsatser
 • Gennemsigtighed ift. resten af organisationen gennem kommunikation før og efter udarbejdelsen af den årlige skoleplan

2021

 

 

Måltal

Fuldførelse

Opgørelse over antal fuldførelser og afbrud fordelt på skolens uddannelser.

Kilde: Antal fuldførelser fordelt på de enkelte erhvervsuddannelser, Datavarehuset.

Overgang til uddannelse

Overgang til uddannelse 6 mdr. efter fuldført grundforløb 2 fordelt på til-uddannelse.

Kilde: Frafald i overgangen mellem grundforløbets 2. del og hovedforløbet, Datavarehuset

AMU Viskvalitet

Deltagernes vurdering af AMU 2021: Resultater fordelt på spørgsmål

Fravær

Som omtalt ovenfor arbejder skolen på at udvikle en BI-løsning for oversigt over fravær. Til illustration kan en rapportudskrift fra en prototype ses her.