Fra pilotprojekt til rullende drift

Projekt Cykelstart for Voksne

 

Projektejer: Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland

Projektstart: Projektet startede i 2023 som et pilotprojekt og overgår i 2024 til rullende drift. 

Projektets mål: 

At give kvinder med anden etnisk baggrund end dansk mulighed for at lære at cykle i trygge rammer samt i fællesskab med andre med samme baggrund med henblik på at gøre det nemmere at få et arbejde, f.eks. i hjemmeplejen eller at starte i uddannelse.

Målgruppen:

Målgruppen er elever og GPV- kursister (Godt på vej til SOSU for flersprogede) på SOSU MV, samt borgere tilknyttet Jobcentret, Herning Kommune. Andelen af deltagere fordeles som udgangspunkt sådan at 8 henvises af SOSU MV og 6 af jobcentret. Plads til Forskel og andre kan henvise til kurset.

Projektets idé og opstart: 

Det at mestre cyklingens kunst er en vigtig kompetence for borgerne i det danske samfund. At kunne cykle til skole, job og uddannelse er udover at være en transportmulighed med til at give oplevelsen af frihed og selvstændighed. Det kan have afgørende betydning for uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder, samt at agere socialt bæredygtigt, være fysisk aktiv og tage aktiv del i lokalsamfundet.

I samarbejdet omkring et cykelhold for voksne, hvis udfordring er ikke at kunne cykle, indgår Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland (SOSU MV) og Jobcentret, Herning Kommune et bæredygtigt, socialt fællesskab., hvor det i et bredt samarbejde lykkes at tilbyde et cykelkursus som kompetenceudvikling. 

I 2023 er gennemført et pilotprojekt med 12 deltagere. Flere er blevet gode cyklister, og fire har allerede bestået trafiktesten og er cyklet herfra på egen cykel. 

Projektets partnere:

 • Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland
 • Herning Kommune, herunder:
  - Jobcentret
  - Bevæg Dig for Livet
  - Vej og Trafik
  - Sundhed og Ældre
 • Dansk Skolecykling
 • Plads til Forskel (Den boligsociale helhedsplan)

 

Når samarbejdet giver nye muligheder: 

Alle parter i projektet ønsker at indgå i bæredygtige fællesskaber, der bidrager til meningsfulde løsninger:

 • Jobcentret vil gerne bidrage til at få borgere i job.

 • Sundhed og Ældre efterspørger faglært medarbejdere. 

 • SOSU MV har undervisningskapaciteten og vil gerne rekruttere flere elever. 

 • Vej og Trafik ønsker at flere vælger cyklen til og herved fremmer klimavenlig persontransport. Projektet Grønne Cykler, der er forankret i Vej og Trafik, opsamler efterladte cykler og sikrer, at cyklerne genanvendes, hvorefter de doneres til Cykelstart for voksne.Dette sker i samarbejde med Ungdomscenter Knudmosen, hvor unge får mulighed for at prøve kræfter med cykelreparationer og genbrugs- og bæredygtighedstanken. 

 • Bevæg Dig For Livet bidrager til, at flere er fysisk aktive. Et aktivt liv kan have stor social- og sundhedsmæssig gevinst.

 • Plads til Forskel arbejder med en målgruppe af ikke etniske danske kvinder, som ikke har lært at cykle som børn. Ønsket om at være gode rollemodeller for næste generation samtidig med at deres mulige, nyvundne selvstændighed og frihed kan bidrage til job og selvforsørgelse.


Frivillige: 

Projekt Cykelstart for Voksne er delvis baseret på frivillig arbejdskraft med funktioner som instruktører og hjælpeinstruktører eller som frivillige til opfølgende støttende aktiviteter.

Instruktører er uddannet af Dansk Skolecykling eller lignende, mens hjælpeinstruktører gennemgår et lokalt opstartskursus. 

De frivillige ledes, supporteres samt påskønnes af instruktørerne - dette koordineres af en tovholder fra SOSU MV og en projektleder fra Bevæg dig for livet.

Spørgsmål?

Trine Gasbjerg.
Trine Gasbjerg.
- Tovholder Projekt Cykelstart for Voksne