Få svar på dine spørgsmål her

  

Hvem er målgruppen?

AMU-uddannelse er udviklet for kortuddannede, dvs. ikke-faglærte og faglærte. Andre, som har en videregående uddannelse kan deltage mod betaling, med mindre de ikke har brugt den videregående uddannelse de sidste 5 år. 

Udbuddet på Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland henvender sig særligt til personer, der arbejder med eller ønsker at arbejde med sundhed, omsorg, pleje eller pædagogisk arbejde. 

Til- og framelding

Tilmelding til en AMU-uddannelse foregår på www.efteruddannelse.dk seneste 4 uger før uddannelsesstart. Klik her og kom til www.efteruddannelse.dk, hvor du kan tilmelde dig et AMU-kursus.

Kontakt skolen, hvis tilmeldingsfristen er overskredet - der kan være ledige pladser.

Framelding sker skriftligt på mail: info@sosuherning.dk til skolen. Meld afbud så tidligt som muligt, så vi har mulighed for at tilbyde pladsen til en anden. 

Afbudsgebyr pålægges efter følgende regler:
Ved afbud 1 uge før kursusstart er gebyret på 1500 kr. for kurser med en varighed på 1-5 dage, og på 2500 kr. for kurser med en varighed på mere end 5 dage.

Ved udeblivelse på 1. kursusdag opkræves gebyr på 2500 kr. for kurser med en varighed på 1-5 dage og 3500 kr. for kurser med en varighed på mere end 5 dage.

Afbudsgebyret bortfalder, hvis der sendes en anden person.

Tilmelding af en medarbejder

Som arbejdsgiver har du mulighed for at tilmelde en medarbejder til AMU-uddannelse.

Da administrationen på voksen- og efteruddannelsesområdet er blevet digitaliseret, har du brug for en digital erhvervssignatur, og du skal være oprettet som administrator på www.virk.dk. Herefter kan du tilmelde en medarbejder og evt. søge VEU-godtgørelse.

Benyt dette link, hvis du vil du vide mere om VEU-godtgørelse

Vær opmærksomhed på, at tilmeldinger uden navngivelse kun bliver registreret som en reservation; ikke som en endelig tilmelding. Reservationen er til rådighed i 2 uger fra oprettelsen. Har du mod forventning ikke navngivet pladsen med et korrekt CPR-nummer, bliver reservationen annulleret. 

Fjernundervisning

Enkelte af skolens kurser udbydes som hel eller delvis fjernundervisning. Det betyder, at kursisterne bliver undervist noget af tiden på skolen, mens de resten af tiden arbejder selvstændigt derhjemme. 

Hvor mange deltagere, for at kurset gennemføres?

Der skal være minimum 18 deltagere, for at et kursus bliver gennemført.

Individuel kompetencevurdering (IKV)

IKV-programmet giver den enkelte IKV-deltager mulighed for at få vurderet og anerkendt sine realkompetencer - uanset, hvor og hvordan de er erhvervet.

De kompetencer,  en IKV-deltager kan få vurderet og anerkendt ved at gennemføre en IKV, svarer til de kompetencer, der beskrives i de centralt godkendte mål for arbejdsmarkedsuddannelser eller for enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.

Formålet med IKV er at undgå, at en person bruger tid på at uddanne sig i noget, vedkommende allerede kan i forvejen for i stedet at bygge videre og lære nyt.

Et uddannelsessted kan gennemføre IKV i forhold til AMU/enkeltfag, der er tilkoblet de fælles kompetencebeskrivelser, som uddannelsesstedet er godkendt til at udbyde.

En individuel kompetencevurdering kan vare indtil 5 dage.

Uddannelsesstedet anerkender en deltagers realkompetencer på baggrund af et individuelt tilrettelagt vurderingsforløb, hvor deltageren får mulighed for at demonstrere sine realkompetencer inden for det ønskede kompetenceområde.

Uddannelsesstedet kan udstede dokumentation for anerkendte kompetencer i form af:

  • AMU-uddannelsesbevis, når uddannelsesstedet vurderer, at deltageren har kompetencer, der svarer til et helt godkendt handlingsorienteret uddannelsesmål tilkoblet en fælles kompetencebeskrivelse.
  • AMU-kompetencebevis, når uddannelsesstedet vurderer, at deltageren har kompetencer, der svarer til dele af et godkendt handlingsorienteret uddannelsesmål tilkoblet en fælles kompetencebeskrivelse.

Kontakt Efter- og videreuddannelse på telefon 9627 2929 for yderligere vejledning eller tidsbestilling til en IKV.

Kost og logi

For personer i målgruppen kan der udbetales tilskud på op til 500 kr. pr. døgn.

Det kræver, at du kan dokumentere dine udgifter, og at du har en samlet transport på 120 km. fra din bopæl og retur. Der udbetales kun mellem kursusdage, med mindre det kan dokumenteres, at det er uforholdsmæssigt byrdefuldt for dig at rejse til undervisningsstedet på selve undervisningsdagen. Overnatning i egen campingvogn eller sommerbolig udløser ikke tilskud.

Hent skemaet til ansøgning om kost og logi

Køb af tomme pladser

Det er muligt for arbejdsgiveren at lave en aftale med skolen om at betale op til minimum 18 pladser, så kurset gennemføres, selvom der reelt er for få tilmeldte. 

Prøver i AMU

Fra 1. januar 2020 afsluttes alle AMU-uddannelser med en prøve.

Prøven skal bestås for, at deltageren kan opnå et AMU-bevis. Hvis prøven ikke bestås, er det muligt at gå til omprøve eller lave aftale om et deltagerbevis.  

Alle deltagere, der er tilmeldt en AMU-uddannelse, er tilmeldt prøven.  

Prøven afholdes fortrinsvis på kursets sidste dag, med mindre der informeres om andet på kursets første dag. Deltageren modtager information om selve prøven på uddannelsens første dag. Deltagerne oplyses om prøvens afholdelse, tidspunkt, tidsrum, prøveramme, prøvegrundlag og bedømmelsesgrundlag samt evt. særlige prøvevilkår. 

Deltageren orienteres ligeledes om, at prøveresultatet som udgangspunkt meddeles i forlængelse af prøven med mindre andet oplyses på uddannelsens første dag.  

Deltageren har ret til én omprøve ved ikke-bestået bedømmelse. 

Klagemulighed
Deltageren har mulighed for at klage over prøven.

Klager over forhold ved prøver indgives individuelt af deltageren til skolen. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klagen indgives senest 10 hverdage efter modtaget prøvebedømmelse.

Hvis du har spørgsmål til prøverne, er du velkommen til at kontakte skolens Efter- og videreuddannelsesafdeling på telefon 9627 2929 eller tage direkte kontakt til en medarbejder:

Konsulent Line Kusk Andreasen:
mail: lka@sosuherning.dk / telefon: 3016 9015,

Konsulent Jane Abildskov Barrenholdt:
mail: jab@sosuherning.dk / telefon: 3016 9064

Administrativ medarbejder Pia Merete Hansen:
mail: piha@sosuherning.dk telefon: 3016 9037

 

Søg om hjælpemidler

Har du brug for hjælpemidler for at kunne gennemføre et AMU-kursus, kan du søge om at låne de rette hjælpemidler.

AMU Hjælpemiddelservice stiller udstyr og hjælpemidler til rådighed for deltagere på AMU-kurser.

Sådan søger du
Ansøgningsskema fås ved henvendelse til Efter- og videreuddannelse på telefon: 9627 2929

Ansøgningsfrist 14 dage inden kursusstart.

Test af læse-skrive-færdigheder

Få testet dine færdigheder i dansk og matematik
Alle deltagere på AMU-kursurne har mulighed for at at få testet deres færdigheder i dansk og matematik. Testen og vejledningen foregår på de lokale VUC-centre, som ligger i skolens optageområde. Kontakt gerne et VUC-center for at høre mere.

Testen tager ca. 30 minutter og forgår ved, at du løser nogle forskellige opgaver. 

Efter testen
Du får selv udleveret resultatet af testen.

Hvis du kan have gavn af yderligere hjælp og ønsker at blive vejledt herom, vil vejlederen komme med råd til, hvordan du kan forbedre dine færdigheder.

Resultatet af testen er vejledende, og du kan bruge den til at gøre underviseren på dit kursus opmærksom på, hvis du har særlige behov.

Lån en it-rygsæk
Du kan få stillet en it-rygsæk til rådighed, mens du er på kursus, således at du kan få hjælp til læsning og stavning via computeren. Ønsker du at benytte dette tilbud, skal du tage testen inden kursusstart.

Hør mere
Kontakt Efter- og videreuddannelse på telefon 9627 2929 for yderligere vejledning.

Uddannelsesbevis

Når du har gennemført en AMU-uddannelse og bestået -prøven, modtager du automatisk et uddannelsesbevis.

VEU-godtgørelse og befordringstilskud

VEU-godtgørelse er en kompensation for tab af løn eller mulighed for arbejde, når du eller din medarbejdere deltager i erhvervsrettet uddannelse for voksne. 

Befordringstilskud er en hjælp til dækning af de udgifter, du eller din medarbejder har til transport til og fra uddannelse. Der er ikke tale om fuld dækning, men et tilskud. 

Læs mere om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

  

 

Har du brug for hjælp?